CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MODÜLLERİ

2020-09-12

Ürünlere "CE" uygunluk işaretinin iliştirilmesi için izlenmesi gereken modül veya modüller ilgili teknik düzenlemede belirtilir. İlgili teknik düzenlemede belirtilmesi halinde, A, C ve H Modüllerine yönelik olarak bu Yönetmelikte getirilen şartlara ilave şartlar aranabilir.C Modülü mutlaka B Modülü ile birlikte kullanılır. D, E ve F Modülleri de genel kural olarak B Modülü ile birlikte kullanılırlar ancak, çok basit tasarım ve imalat gerektiren belirli ürünler söz konusu olduğunda bu modüller tek başlarına da kullanılabilirler. Bu Modüller şöyle sıralanır;

 A Modülü (İç Üretim Kontrolü): Bu modüle göre üretici, ürünün ilgili teknik düzenlemede belirtilen temel gereklere uygunluğunu iç üretim kontrolü ile sağlar. Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getiren üretici, ürünlerin teknik düzenlemenin gereklerini yerine getirdiğini beyan ve garanti eder. Üretici, her ürüne "CE" uygunluk işaretini iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenler. Üretici, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen teknik dosyayı hazırlar ve ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, son ürünün imal edilmesinden itibaren en az on yıl süreyle yetkili kuruluşun denetimine sunmak üzere muhafaza eder. Teknik dosya, ürünün teknik düzenlemenin gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanır. Teknik dosya, yapılacak değerlendirmelerde ilgili olması halinde ürünün tasarımı, üretimi ve/veya çalışmasına ilişkin bilgileri kapsar.

Ürünler üzerinde "CE" uygunluk işareti yapmak için takip edilmesi gereken modül veya modüller ilgili teknik yönetmelik ile belirtilmiştir. İlgili teknik düzenlemede belirtilmiş olan, ve belirtilen koşullara ek olarak Modül A, C ve H için ek koşullar aranabilir.Modül C, Modül B ile birlikte kullanılmalıdır. D, E ve F Modülleri genel bir kural olarak modül B ile birlikte kullanılır, ancak çok basit özel ürünlerin tasarımı ve üretimi söz konusu olduğunda, bu modüller tek başına da kullanılabilir. Bu modüller aşağıda listelenmiştir;

  A İç Üretim Kontrol Modülü): Bu modül uyarınca üretici, iç üretim kontrolü ile ürünün ilgili teknik mevzuatta belirtilen temel şartlara uygunluğunu garanti eder. Bu görüşün ikinci paragrafında yer alan açıklamalara uyan proje sahibi, teknik kuralın gerekliliklerini yerine getirdiğini beyan ve taahhüt eder. Üretici "CE" uygunluk işaretini ürüne iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyanı verir. İmalatçı bu üçüncü fıkrayı hazırlar.Diğer teknik fizik ve ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, teknik sayfa, nihai ürünün imalatından itibaren en az on yıl süren yetkili makam tarafından, atıf yapılmasına imkan verecek şekilde hazırlanır. Teknik dosya, değerlendirmelerde ilgiliyse ürünün tasarımı, üretimi ve / veya işleyişi ile ilgili bilgileri içerir.

 

Modül B (tip inceleme): Modül B'ye göre ürün, ilgili teknik yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirilmesi için onaylanmış bir kuruluş, üretilmesi planlanan ürünleri temsil eden muayenedir. Bu modüle göre ürün bir onaylanmış kuruluş, üretilecek ürünü temsil eden kişi sınav ve sertifikasyondur.

 Üretici, seçtiği bir belgelendirme kuruluşuna AB tipi inceleme için başvurur. Uygulama bilgileri aşağıdakileri içerir;

 

 (a) üreticinin adı ve adresi,

 

 (b) aynı talebin başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir beyan,

 

 c) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen teknik sayfa.

 

 Başvuran, kanıtları onaylanmış kuruluşa sunar. Numune, aşağıdaki güvenlik ve aralarındaki diğer ürün performans gereksinimlerini etkilemeyen bir adaptasyon olabilir. Onaylanmış kuruluş, testi kullanmak için ihtiyaç duyduğu diğer bilgileri talep edebilir. Teknik sayfa üretim tekniklerine göre belirir. Veri sayfası, uygunluk değerlendirmesinin amacına göre ürünün tasarımı, üretimi ve / veya işletimi hakkında bilgiler içerir.